Historiek Nu Werking Natuurlijk Toekomst Sfeerbeelden Contact Forum


Kooldriespark
De toekomst en evolutie
 

 

 

De toekomst betreffende regularisatie naar recreatieve woonzone is nog steeds niet duidelijk.2003 De toekomst ziet er niet zo goed uit.
In het onlangs verschenen RSP Brecht wordt het Kooldriespark bezwaard met een uitdovingsbeleid inzake het permanent wonen. Ik gebruik hier uitdrukkelijk het woord "bezwaard" omdat dit de eigenaars alle perspectieven ontneemt voor de toekomst. De nu bloeiende wijk zal herschapen worden in een wijk waar leegstand hoogtij zal vieren. Elke woning die nu verhuurd wordt zal in de toekomst geen enkel nut als woonst hebben. De vraag naar weekendhuisjes was in de jaren '60/'70 wel groot, maar huidig is dit van geen belang meer. De eigenaars-bewoners anderzijds die tot op heden werken aan deze boeiende en mooie wijk zien het nut daarvan niet meer in. Tevens stellen velen de terechte vraag waarom het recht op gelijkheid t.o.v. andere gelijkaardige zones geschonden wordt. De vroegere geplande verkavelingen fase 2 en 3 zijn indertijd opgegeven en omgevormd naar natuurgebied om het Kooldriespark de mogelijkheid te geven tot regularisatie. De vlaamse regering heeft dan wel deze gebieden naar natuurgebied omgevormd, maar de wijk Kooldriespark is men "vergeten"


januari 2004

Na ondertekening door minister Van Mechelen op 30 maart 04 van de omvorming naar woonzone met recreatief karakter voor de gebieden Rommersheide, Tremelheide, de Moerkens, de Vijvers hebben wij een uitgebreide bundel over Kooldriespark, voorzien van de nodige documentatie overgemaakt aan Martine De Graef, Bestendig Afgevaardigde van Provincie Antwerpen. Dienst ruimtelijke ordening.

Onze bezwaren, ingediend op het ruimtelijk structuurplan werden onderzocht en gegrond bevonden.
Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad Brecht op 14 oktober 2004. Hiermee geeft de gemeente Brecht te kennen dat het permanent wonen in het Kooldriespark mogelijk moet worden. Het dossier RSP Brecht is overgemaakt aan de Provincie Antwerpen.

 
  Aangezien reeds in 1999 de Regionale Commissie van Advies voor de Provincie Antwerpen éénparig aanvaardt dat het Kooldriespark moest worden omgevormd tot woongebied met recreatief karakter. (Besluit van de Vlaamse regering van 29.10.1999 verschenen in het staatsblad van 11.01.2000) Lijkt het er op dat dit nu eindelijk werkelijkheid wordt.  

 

……

Wij blijven de evolutie echter op de voet volgen zodat een gelijke behandeling t.o.v. Rommersheide, de Vijvers, Tremelheide e.d. het gevolg is. Het eerste ontwerp om het Kooldriespark te bezwaren met een uitdovingsbeleid is totaal onaanvaardbaar.

Op de algemene vergadering van eigenaars werd onlangs besloten dat, indien bij negatief resultaat juridische stappen zullen genomen worden. De mogelijkheden om de nodige financiële middelen vrij te maken om naar de Raad van State te gaan zijn voorzien.

 
     
  Voorzitter/syndicus
Van Damme Luc
 
 
 
 

Toestand januari 2005

De provincie Antwerpen heeft besloten het ruimtelijk structuurplan, inclusief de voorkeur van de gemeente Brecht, betreffende het kooldriespark om te vormen naar recreatieve woonzone goed te keuren.
De effectieve uitvoering hiervan kan nog op zich laten wachten. Naar verluid omdat men dit in globaliteit met andere gemeenten wil uitvoeren.

December 2005
Na herhaaldelijk schrijven en het versturen van mails betreffende onze situatie is men op de dienst van de provincie niet geneigd ook maar enige reactie te geven.
Uiteindelijk na telefonisch contact de bevestiging gekregen dat het ruimtelijk structuurplan werkelijk is goedgekeurd.
Onze situatie hangt af van de bestendige deputatie. Zij moeten de opdracht geven om een RUP op te stellen.


Januari 2006
Na gesprekken met minister Dirk Van Mechelen, Dirk Brusselaers en onze schepen Stan De Bruyn blijkt dat men ons niet vergeten is. Alles zit nu bij de provincie en de Bestendige Deputatie. Naar verluid is men nog steeds aan het werken voor oplossingen. Dit niet enkel voor ons maar ook voor naburige gemeenten. Op de vraag hier een datum op te zetten noemde men toch eind 2006. (inderdaad de verkiezingen komen er aan)
Voor alle duidelijkheid ! Zolang er niets op papier staat en er geen beslissingen zijn, is nog niets zeker. Alle berichten gaan wel in de gunstige richting maar beloften laat alle zotten in vreugde leven.
Ik blijf alles zo veel mogelijk op de voet volgen.
Van Damme Luc


Januari 2010
Enkele jaren bleef het stil. Echter werd achter de schermen wel gewerkt.
Ter uitvoering van bindende bepaling nr. 60 uit het RSPA, de beleidsnota van minister Dirk Van Mechelen betreffende de problematiek van de weekendverblijven werd in 2008 door de provincie Antwerpen een methodiek uitgewerkt om voor elke cluster weekendverblijven op gelijkvormige wijze een ontwikkelingsperspectief uit te werken.
Deze methodiek werd bij wijze van testcase voor een eerste maal toegepast in de pilootgemeenten Essen, Herselt en Wuustwezel.
Op basis van de resultaten van deze eerste toepassing besliste de deputatie eind 2008 tot de start van drie PRUP-procedures waarin het toekomstperspectief voor een aantal grote clusters zal worden vastgelegd. Waar voor de uitwerking van de methodiek gewerkt werd met alle clusters gelegen in de pilootgemeenten, wordt er in dit piloot-PRUP-onderzoek bewust voor geopteerd om enkel met één selectie verder te werken. Op die manier kan immers sneller gewerkt
worden en komen de gevoeligheden van de methodiek veel vlugger aan het licht en kan de methodiek ook flexibeler bijgesteld worden.

Volgend op deze beslissing heb ik in juli 2010 de gemeente gevraagd naar de stand van zaken voor onze wijk.

Geachte Burgemeester en Schepenen.

Volgend op ons vorig onderhoud van 30 november 2009 betreffende herbestemming van de wijk Kooldriespark naar specifiek woongebied, zoals beschreven in het dossier van de Provincie Antwerpen "Oplossing voor Clusters weekendverblijven".
Tevens ook volgend op onze onbeantwoorde brief van 13 juni 2010. Aangezien wij tot op heden geen reactie gekregen hebben betreffende de door de provincie Antwerpen, aan de gemeente opgevraagde inventarisatie van weekendzones, met betrekking tot de permanente bewoning in weekendverblijven, zoals in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die op 1 september 2009 in werking trad met uitgewerkte regelgeving beschreven, ben ik zo vrij onze vraag te herhalen.
Volgens deze regelgeving op de website van de Vlaamse overheid, (vanaf artikel 5.4.3.) voldoet onze wijk Kooldriespark aan de benodigde voorwaarden om een herbestemming naar specifieke woonzone mogelijk te maken.
Graag hadden wij vernomen in welke mate er stappen zijn ondernomen om onze wijk Kooldriespark te beschermen als recreatieve woonzone. Het principe "uitdovend woonrecht" leidt op termijn naar een spook-wijk met leegstand, aantrek van criminaliteit en onleefbaarheid. Het zou spijtig zijn dat een actieve en levende wijk op termijn zou verloederen en onze gemeente zou ontsieren.
In naam van de eigenaarsvereniging Kooldriespark.
Voorzitter Van Damme Luc. Syndicus.

Hierop kregen we het antwoord dat het gemeentebestuur Brecht aan de dienst ruimtelijke planning gevraagd heeft over de mogelijke oplossingen voor permanente bewoning in de wijk Kooldriespark.
En verder bleef het stil.

Het onderwerp permanente bewoning in Kooldriespark en een regularisatie hiervoor blijft een vage schim die op Provinciaal vlak duidelijk lijkt maar het Brechts gemeentebestuur weet nog steeds van niets.

2016 Het jaar waarop er eindelijk een oplossing leek.

Dit jaar was vol verwachting met de opmaak van een werkelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Toch werd er vanuit de gemeente een voorwaarde aan gekoppeld waar de eigenaars en belanghebbenden niet gehoord werden. Alhoewel er nog vele lege percelen in de wijk aanwezig zijn werden deze percelen ingekleurd als groenzone. Een stelling die op voorhand gedoemd was om het RUP te laten stranden.

Volgend op de toelichtingsnota RUP Kooldriespark werd op 18-6-2016 een extra algemene vergadering VME Kooldriespark bij elkaar geroepen om duidelijkheid te scheppen en standpunten van de mede-eigenaars te aanhoren.

Hieruit is een tweeledigheid vastgesteld van mede-eigenaars. De eigenaar-bewoners zien een positieve wending in hun woonzekerheid. De eigenaar-niet-bewoners waarvan het grootste deel nog onbebouwd zijn zien hun kavels oplossen in groengebied. Tevens rijst de vraag wat er met die kavels moet gebeuren aangezien hier niets mee te doen valt. De jaarlijkse bijdrage aan VME Kooldriespark voor onderhoud en algemene kosten wordt hier ook in vraag gesteld. Deze eigenaars gaan zich beraden wat de mogelijkheden zijn.

Met spijt stelt de vergadering vast dat de 35 jarige ééndrachtigheid van mede-egenaars zich opsplitst in voor en tegen. Volgend op de bevindingen van de vergadering werd een adviesnota opgesteld.

2017

Weinig tot geen communicatie vanuit het gemeentebestuur. Een moeilijke communicatie tussen de Gemeente Brecht en betrokken partijen. Alles lijkt te bevriezen met grote onzekerheid voor de bewoners.
Ondertussen werden er enkele huisjes te koop gesteld maar door de onzekerheid en onduidelijkheid zijn deze eigenlijk onverkoopbaar.

2018

Het blijft heel lang stil en er is geen communicatie. Ondanks herhaalde pogingen duurt het heel lang om een vaag en weinig zeggend antwoord te krijgen. Uiteindelijk komt de belofte om het RUP deze legislatuur terug op te starten. Dit is dus voor 14 oktober. Huidige datum nu is 22 augustus. Iedereen doet verwoede pogingen om tot een vergelijk te komen maar het gemeentebestuur houdt de boot af. Het lijkt er sterk op dat men dit (weer) wil doorschuiven tot na de verkiezingen, met alle gevolgen van dien.